Regulamin Elbląskiego Klubu Tańca „Jantar”
Elbląski Klub Tańca „Jantar” (zwany dalej EKT „Jantar”) jest sekcją sportową Stowarzyszenia Jantar w Elblągu. EKT „Jantar” działa w oparciu o statut Stowarzyszenia Jantar oraz zapisy poniższego regulaminu.
1. Prawa członków EKT „Jantar” – zawodników:
Członkowie EKT „Jantar” mają prawo do:
1.1. Korzystania z zajęć organizowanych przez Stowarzyszenie „Jantar” na zasadach określonych przez organizacje zarządzające obiektami, w których odbywają się szkolenia. Trener/instruktor prowadzący odpowiada za bezpieczeństwo małoletnich uczestników wyłącznie w trakcie trwania zajęć. W czasie poza zajęciami opiekę małoletnim uczestnikom zapewnia rodzic/opiekun prawny.
1.2. Uczestnictwa w zajęciach grupowych i szkoleniach EKT „Jantar”. Warunkiem koniecznym jest bieżące opłacanie składek członkowskich.
1.3. Ubiegania się o wzięcie udziału w zajęciach indywidualnych z trenerami/instruktorami EKT „Jantar” oraz szkoleniowcami zewnętrznymi za zgodą trenera/instruktora prowadzącego.
1.4. Uczestnictwa w zajęciach innych grup EKT „Jantar”, jedynie za zgodą trenera głównego klubu, po uzgodnieniu z trenerem/instruktorem prowadzącym.
1.5. Ubiegania się o wzięcie udziału w szkoleniach krajowych i zagranicznych w uzgodnieniu z trenerem/instruktorem prowadzącym.
1.6. Zgłaszania chęci wzięcia udziału w ogólnopolskich, międzynarodowych zawodach tańca sportowego, organizowanych na terenie Polski i za granicą
oraz w zawodach wojewódzkich czy Mistrzostwach Polski FTS.
1.7. Wzięcia aktywnego udziału w organizowaniu imprez, wydarzeń dotyczących klubu.
1.8. Uczestniczenia w pokazach bezpłatnych i płatnych na imprezach okolicznościowych, organizowanych na terenie Elbląga i okolic, po uprzednim poinformowaniu trenera/instruktora prowadzącego. Odpłatność za pokazy jest określona przez trenera głównego klubu, przy ewentualnej konsultacji z trenerem/instruktorem prowadzącym.
1.9. Otrzymania usprawiedliwienia z nieobecności w zajęciach szkolnych w przypadku wyjazdu na szkolenie, udziału w warsztatach lub wyjazdu na
zawody sportowe.
1.10. Ubiegania się o dofinansowanie szkoleń, wyjazdów na zawody sportowe, strojów, obuwia tanecznego itp., w przypadku wybitnych osiągnięć sportowych uzyskanych na zawodach najwyższej rangi (Mistrzostwa Polski FTS, zawody międzynarodowe itp.).
1.11. Uczestnictwa w zebraniach członków EKT „Jantar”.
1.12. Zabrania głosu w kwestiach podejmowanych decyzji, wyłącznie w przypadku pełnoletnich członków klubu lub rodziców/opiekunów prawnych małoletnich członków klubu.
1.13. Składania wniosków do Zarządu Stowarzyszenia „Jantar”, w sprawach dotyczących działalności EKT „Jantar” wraz z dołączoną propozycją ich
rozwiązania.
1.14. Składania skarg i zażaleń, w zakresie działalności EKT „Jantar” do Zarządu Stowarzyszenia „Jantar”.
1.15. Finansowego wspierania działalności klubu.
2. Obowiązki członków EKT „Jantar” – zawodników:
Podstawowym obowiązkiem członka Elbląskiego Klubu Tańca „Jantar” jest godne reprezentowanie Klubu, a także nienaganna postawa sportowca
Rzeczypospolitej Polskiej, stałe podnoszenie poziomu sportowego oraz sportowe współzawodnictwo w zawodach i przestrzeganie regulaminów tych zawodów.
Ponadto, członkowie klubu EKT „Jantar” mają obowiązek:
2.1. Przestrzegania statutu Stowarzyszenia Jantar oraz regulaminu EKT „Jantar”.
2.2. Przestrzegania regulaminów i przepisów organizacji, których Stowarzyszenie Jantar i EKT „Jantar” są członkami (m.in. Federacja Tańca Sportowego, W-MZTS, WDSF itp.).
2.3. Poszanowania mienia EKT „Jantar” oraz Stowarzyszenia „Jantar”.
2.4. Regularnego opłacania składek członkowskich, do dnia 15 każdego miesiąca, w wysokości zgodnie z obowiązującą uchwałą Zarządu Stowarzyszenia „Jantar”.
2.4.1. W przypadku, gdy do Klubu przynależy rodzeństwo, drugie i każde następne dziecko opłaca 50% wysokości bazowej składki członkowskiej.
2.4.2. Składki członkowskie nie podlegają zwrotowi.
2.4.3. W przypadku zalegania z opłaceniem składki członkowskiej, przez okres minimum dwóch miesięcy, członek Klubu nie może uczestniczyć w żadnych dodatkowych zajęciach, organizowanych przez EKT „Jantar” (lekcje indywidualne, szkolenia itp.).
2.4.4. W przypadku zalegania z opłaceniem składki członkowskiej przez okres minimum trzech miesięcy, Zarząd Stowarzyszenia „Jantar” może podjąć uchwałę o zawieszeniu w prawach członka Klubu.
2.4.5. Zawieszony członek traci prawa klubowe (m.in. udział w zajęciach grupowych, zawodach sportowych) aż do momentu uregulowania płatności.
2.5. Dążenia do ciągłego podnoszenia swoich umiejętności, osiągania jak najlepszych wyników sportowych oraz dbania o swoją sprawność fizyczną.
2.6. Odnoszenia się z szacunkiem do kolegów z Klubu, trenerów i instruktorów, pracowników, kibiców oraz sędziów, a także do przestrzegania zasad fair play.
2.7. Systematycznego, zdyscyplinowanego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach sportowych, treningach a także zawodach. W przypadku nieobecności, zgłoszenia tego faktu trenerowi/instruktorowi prowadzącemu.
2.8. Bezwzględnego uzyskania zgody od trenera lub instruktora prowadzącego na udział w szkoleniach, których organizatorem nie jest EKT „Jantar”.
2.9. Powiadomienia trenera/instruktora prowadzącego o złym stanie zdrowia lub kontuzji, przed rozpoczęciem zajęć sportowych.
2.10. Uczestniczenia w umówionych wcześniej szkoleniach indywidualnych ze szkoleniowcami zewnętrznymi.
2.10.1. W sytuacji odwołania szkolenia indywidualnego członek jest zobowiązany powiadomić trenera lub instruktora prowadzącego parę
najpóźniej 3 godziny przed rozpoczęciem danego szkolenia.
2.10.2. W sytuacji szkolenia indywidualnego ze szkoleniowcem zewnętrznym, członek ma obowiązek poinformowania o nieobecności minimum 24 godziny przed rozpoczęciem lekcji. Po tym czasie członek jest osobiście zobowiązany do znalezienia pary na zastępstwo, w przeciwnym razie członek zobligowany będzie do pokrycia 100% kosztów szkolenia indywidualnego jakie wynoszą w przypadku szkoleniowca zewnętrznego.
2.11. Godnego reprezentowania klubu na sportowych zawodach krajowych i zagranicznych.
2.12. Dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie swoje, kolegów oraz rywali, podczas zajęć, treningów i zawodów sportowych.
2.13. Dbałości o mienie obiektów sportowych, w których odbywają się zajęcia sportowe, treningi i zawody sportowe.
2.14. Wykonywania prac społecznych na rzecz klubu m.in. brania udziału w pokazach promocyjnych Klubu.
2.15. Zgłoszenia chęci udziału w zawodach sportowych, najpóźniej na jeden dzień przed zamknięciem list startowych.
2.16. Dopilnowania terminów ważności licencji startowej, a także wypełnienia dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w treningach oraz rywalizacji sportowej.
2.17. W przypadku ograniczeń zdrowotnych, popartych zaświadczeniem lekarskim, niezwłocznego poinformowania instruktora/trenera prowadzącego o zakresie wskazanych ograniczeń.
2.18. Propagowania walorów tańca sportowego oraz dbania o dobre imię Klubu.
2.19. Przestrzegania tajemnicy procesu szkolenia oraz sposobu jego realizacji.
2.20. Pisemnego poinformowania o rezygnacji z przynależności do Klubu oraz uczestnictwa w zajęciach tanecznych. Do momentu wpłynięcia wyżej
wymienionego pisma, odpłatność za składkę członkowską będzie wymagana.
3. Następstwem nieprzestrzegania regulaminu Elbląskiego Klubu Tańca „Jantar” mogą być:
3.1. Upomnienie słowne przez trenera lub instruktora prowadzącego danego zawodnika wraz z powiadomieniem rodzica/opiekuna prawnego oraz odpowiedniego organu statutowego Stowarzyszenia „Jantar”.
3.2. Skierowanie wniosku do odpowiednich organów statutowych Stowarzyszenia „Jantar” o rozpatrzenie sprawy. Powyższe zastosowane zostanie w przypadku notorycznych zastrzeżeń, związanych z łamaniem niniejszego regulaminu przez zawodnika.
3.3. Organy statutowe Stowarzyszenia „Jantar”, po rozpatrzeniu sprawy, mogą:
3.3.1. Udzielić pisemnego upomnienia danego zawodnika,
3.3.2. Zawiesić zawodnika w prawach członka EKT „Jantar” (np. ograniczenie udziału w startach w zawodach sportowych)
3.3.3. Pozbawić członkostwa w EKT „Jantar”.
4. Zasady organizacyjne/funkcjonowania dla zawodników formacji:
4.1. Dopuszcza się zawodników z innych klubów, do udziału w treningach i zawodach sportowych formacji, za pisemną zgodą klubu macierzystego, do którego przynależy wskazany zawodnik oraz po indywidualnych uzgodnieniach z Zarządem Stowarzyszenia „Jantar”.
4.2. Zawodnicy formacji mają obowiązek poszanowania strojów i mienia EKT „Jantar”.
4.3. Dopuszcza się uczestnictwo wyżej wymienionych osób, w szkoleniach klubowych, jednakże, wskazane warsztaty muszą być związane bezpośrednio ze stylem tanecznym, którym zajmuje się dana drużyna (np. szkolenie dla formacji standardowej – udział w zajęciach ze stylu standardowego)
4.4. Przestrzegania wszystkich pozostałych punktów regulaminu EKT „Jantar”.
5. Wszystkie sytuacje sporne, a nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozpatrują i rozstrzygają organy statutowe Stowarzyszenia „Jantar”.
6. Załącznikiem do powyższego regulaminu jest „Polityka informacyjna dla rodziców/opiekunów prawnych członków EKT „Jantar” – załącznik nr 1.
Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia „Jantar” nr 11/2020 z dn. 03.11.2020.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu EKT „Jantar”
Polityka informacyjna dla rodziców/opiekunów prawnych członków Elbląskiego Klubu Tańca „Jantar”.
1. Zabrania się rodzicom/opiekunom prawnym i innym osobom postronnym do przebywania na sali ćwiczeń podczas wszystkich szkoleń, bez wcześniejszej zgody trenera lub instruktora prowadzącego.
2. Zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku podczas trwania wszystkich szkoleń, bez wcześniejszej zgody trenera lub instruktora prowadzącego.
3. Zobowiązuje się rodziców/opiekunów prawnych i inne osoby postronne do nieingerowania w tryb i sposób prowadzenia wszystkich szkoleń przez trenera, instruktora prowadzącego czy szkoleniowca zewnętrznego.
4. W przypadku szkodliwych działań, podważających dobre imię Klubu EKT „Jantar” i autorytet trenerów, instruktorów oraz działaczy, które to działania mogą być potraktowane jako poczynania na szkodę Klubu, organy statutowe Stowarzyszenia „Jantar” mogą podjąć adekwatne środki formalne.
5. W przypadku niedyspozycyjności zdrowotnej zawodnika, w trakcie trwania zajęć sportowych, zawodów obozu szkoleniowego itp. zobowiązuje się rodzica/opiekuna prawnego do niezwłocznego zorganizowania odbioru zawodnika.
6. Rodzice/opiekunowie prawni i inne osoby postronne, towarzyszące zawodnikom Klubu EKT „Jantar” podczas zawodów, zobowiązane są zachować się w sposób kulturalny, mając na uwadze pozytywny i mobilizujący doping zawodników.